ຄວາມເປັນມາຂອງLAOSME

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ LAO SME

ກອງປະຊຸມສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການນ້ອຍ ແລະ ກາງ ລຸ້ນທໍາອິດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຮ່າງກົດລະບຽບ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດແຜນງານ 3 ປີຂອງສະມາຄົມ ໃນປີ 2015.

ກອງປະຊຸມສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການນ້ອຍ ແລະ ກາງ ລຸ້ນທໍາອິດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຮ່າງກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ ແລະ ຮ່າງແຜນການສ້າງການຄ້າທາງອີເລັກໂທຣນິກ (E-Commerce) ໃນປີ 2015.

ກອງປະຊຸມສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການນ້ອຍ ແລະ ກາງ ລຸ້ນທໍາອິດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ຮັກແພງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມທັງສະເໜີວິໄສທັດການດໍາເນີນງານຂອງກຸ່ມ ໃນປີ 2016.

ກອງປະຊຸມສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການນ້ອຍ ແລະ ກາງ ລຸ້ນທໍາອິດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ຮັກແພງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມທັງສະເໜີວິໄສທັດການດໍາເນີນງານຂອງກຸ່ມ ໃນປີ 2016.