ຄວາມຮູ້ທາງທຸລະກິດ Business


Lorem Ipsum ແມ່ນໂຕໜັງສືຈໍາລອງ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາການພີມ. ຖືກນໍາໃຊ້ມາຕັ້ງແຕ່ຊູມປີ 1500 ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ມາຮອດປະຈຸບັນ.  ໃນປັດຈຸບັນ, Lorem ipsum ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນວົງການການອອກແບບ ຕົ້ນແບບຜະລິດຕະພັນໄອທີ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເວັປໄຊທ໌, ແອັປພຣີເຄເຊີນ ແລະ ຊັອປແວຣ໌ຕ່າງໆ. 

Lorem Ipsum ພາສາລາວ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ທີມງານ ນັກພັດທະນາຊັອປແວຣ໌ ຂອງບໍລິສັດເວຫາ ທີ່ເຫັນໄດ້ວ່າ ຍັງຂາດບັນດາ ໂຕໜັງສືຈໍາລອງ Lorem Ipsum ທີ່ເປັນພາສາລາວ. ຊູດພາສາ Lorem Ipsum ສະບັບພາສາລາວນີ້ ຖືກດັດແປງມາຈາກ ຊູດໜັງສື Lorem Ipsum ຈາກເວັປໄຊທ໌ https://www.lipsum.com/

ສໍາລັບ ບັນດານັກພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ສົນໃຈນໍາໃຊ້ ສາມາດຄັດລອກ ໄປນໍາໃຊ້ ຢ່າງອິດສະຫຼະ.

ການໄປຢ້ຽມຢາມ

Comments are disabled.