adminsme

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU) ລະຫວ່າງ ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງລາວ (LAOSME) ແລະ ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ (VietinBank)

ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງກອນໃນການຊ່ວຍພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປລາວ ກໍ່ຄືການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖີງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການບໍລິການຂອງທະນາຄານ ຫວຽດຕີນ ລາວ ໄດ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຸລະໂລກໂຄວິດ 19 ແລະ ໃນຍຸກສະໄໝທີ່ຕ້ອງຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ. ໃນວັນສຸກ ທີ 04 ທັນວາ 2020 ໄດ້ມີການຈັດງານພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU) ລະຫວ່າງ ສະມາຄົມ ... Read More

ການຝຶກອົບຮົມ Training

Lorem Ipsum ແມ່ນໂຕໜັງສືຈໍາລອງ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາການພີມ. ຖືກນໍາໃຊ້ມາຕັ້ງແຕ່ຊູມປີ 1500 ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ມາຮອດປະຈຸບັນ.  ໃນປັດຈຸບັນ, Lorem ipsum ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນວົງການການອອກແບບ ຕົ້ນແບບຜະລິດຕະພັນໄອທີ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເວັປໄຊທ໌, ແອັປພຣີເຄເຊີນ ແລະ ຊັອປແວຣ໌ຕ່າງໆ.  Lorem ... Read More

ສະຕາກອັບ Starup

Lorem Ipsum ແມ່ນໂຕໜັງສືຈໍາລອງ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາການພີມ. ຖືກນໍາໃຊ້ມາຕັ້ງແຕ່ຊູມປີ 1500 ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ມາຮອດປະຈຸບັນ.  ໃນປັດຈຸບັນ, Lorem ipsum ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນວົງການການອອກແບບ ຕົ້ນແບບຜະລິດຕະພັນໄອທີ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເວັປໄຊທ໌, ແອັປພຣີເຄເຊີນ ແລະ ຊັອປແວຣ໌ຕ່າງໆ.  Lorem ... Read More

ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ LAO SME

Lorem Ipsum ແມ່ນໂຕໜັງສືຈໍາລອງ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາການພີມ. ຖືກນໍາໃຊ້ມາຕັ້ງແຕ່ຊູມປີ 1500 ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ມາຮອດປະຈຸບັນ.  ໃນປັດຈຸບັນ, Lorem ipsum ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນວົງການການອອກແບບ ຕົ້ນແບບຜະລິດຕະພັນໄອທີ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເວັປໄຊທ໌, ແອັປພຣີເຄເຊີນ ແລະ ຊັອປແວຣ໌ຕ່າງໆ.  Lorem ... Read More